Skip directly to content

Školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy probíhá v termínu 7. – 28. 4. 2021

Na základě doporučení MŠMT bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022  bez přítomnosti dětí  ve škole. Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

Podmínkou přijetí dítěte je vyplněná Přihláška k základnímu vzdělávání a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Tyto podepsané dokumenty zašlete do školy poštou nebo e-mailem (na info@skolaolesovice.cz) s elektronickým podpisem. Pro další informace se můžete obrátit na ředitelku školy Hanu Smejkalovou tel. 731 415 507.

Olešovice, dne 6. 4. 2021
Ing. Hana Smejkalová
ředitelka školy


Vážení rodiče,

Podle doporučení MŠMT a MZ musí školy velmi obezřetně postupovat při podezření na možnou nákazu COVIDEM – 19. To se týká především žáků, kteří vykazují známky jakékoli nemoci. Proto Vás žádáme, abyste do školy neposílali děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, kloubů a svalů, ztráta chuti a čichu apod.) více viz: Poučení dětí a rodičů o „covid-19“.

Podle doporučení MZ je nezbytné v takovém případě neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud lékař rozhodne, že se dítě může vrátit do školy, je nutné, aby dítě přineslo třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Stejný postup musíme aplikovat u dětí, které mají alergii. I v tomto případě žádáme rodiče o vyplnění čestného prohlášení.

Vzory čestných prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o alergii mého dítěte
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o návratu k pravidelné prezenční výuce

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že společně a ve zdraví tento školní rok zvládneme.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, která hodnocení žáků základní školy v této mimořádné situaci nově upravuje.

Při hodnocení žáků základní školy platí paragraf 1 a 2 této vyhlášky.

Škola tedy bude při hodnocení vycházet:

 • a) z podkladů při hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 • c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Vyučování ve školním roce 2020/2021 od 1. 9. 2020
 • I. pololetí do 28. 1. 2021
 • II. pololetí do 30. 6. 2021
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny 8. 3. – 14. 3. 2021
 • Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

(platná od 2. 9. 2019)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Petra Jansová, Mgr. Markéta Tlučhořová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Hana Hůrková
 • Dana Novotná
 • M. Šafaříková
 • B. Ševčíková

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Martina Cabrnochová
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!