Skip directly to content

Školní rok 2019/2020

OBNOVENÍ VÝUKY

Vážení,
od 1.6.2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ a žáků ZŠS ve škole. Zákonní zástupci žáků budou informováni třídní učitelkou. Výuka žáků 2. stupně ZŠ bude probíhat na dálku a formou individuálních konzultací.

Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, která hodnocení žáků základní školy v této mimořádné situaci nově upravuje.

Při hodnocení žáků základní školy platí paragraf 1 a 2 této vyhlášky.

Škola tedy bude při hodnocení vycházet:

 • a) z podkladů při hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 • c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vyučování ve školním roce 2019/2020 od 2. 9. 2019
 • I. pololetí do 30. 1. 2020
 • II. pololetí do 30. 6. 2020
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 • Jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2020

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

(platná od 2. 9. 2019)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Petra Jansová, Mgr. Markéta Tlučhořová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Dana Novotná
 • V.Šundová
 • R. Dobešová
 • M. Šafaříková
 • B. Ševčíková
 • Petra Jansová

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Marcela Nejedlá
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!