Skip directly to content

Školní rok 2017/18

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Od září 2018 naše škola otevírá přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky. Do této třídy jsou přijímáni žáci na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním a je vhodná pro děti se sníženou koncentrací pozornosti, s lehčími vadami řeči, grafomotorickými obtížemi, zdravotním oslabením či sociálním nebo jazykovým znevýhodněním. Třída je umístěna v budově ZŠ Olešovice a využívá prostor internátu a školní jídelny.

Děti se mohou v průběhu školního roku plně zapojit do aktivit školy a školní družiny, vč. kroužků a dalších organizovaných činností. Celý koncept přípravné třídy je pojat tak, aby děti zvládly bez problémů nástup do první třídy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vedení školy, zaměstnanci a žáci Vás srdečně zvou na dny otevřených dveří 19. a 20. března 2018 v čase od 8,00 do 16,00 hodin. Nabízíme možnost prohlídky školy i internátu, návštěvu výuky, setkání s pedagogy a vedením školy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2018 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude ve čtvrtek

19. DUBNA 2018
od 14,00 do 16,00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Podmínkou přijetí dítěte je žádost rodičů a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).

Vyučování ve školním roce 2017/2018

 • začne 4. 9. 2017
 • I. pololetí končí 31.1.2018
 • II. pololetí končí 29.6.2018

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 • Podzimní prázdniny 26.10. – 27.10.2017
 • Vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
 • Pololetní prázdniny 2.2.2018
 • Jarní prázdniny 19.2. – 25.2.2018
 • Velikonoční prázdniny 29.3. – 30.3.2018
 • Hlavní prázdniny 2.7. – 31.8.2018

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

Organizace školy

(platná od 4.9.2017)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková
Zástupce ředitelky pro internát: Vladimíra Šundová

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • II. třída - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • III. třída - Mgr. Monika Dacková
 • IV. třída - Mgr. Dana Kafková, Marie Nečadová, Ludmila Mončeková

Vychovatelky

 • I. skupina - Vladimíra Šundová, Ludmila Mončeková
 • II. skupina - Vladimíra Šundová, Ludmila Mončeková
 • noční vychovatelky - Dana Novotná, Eliška Kaprálková

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Marcela Nejedlá
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!