Skip directly to content

Školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku probíhá 6. dubna 2022
od 13:00 do 16:00 hodin

Místo: Ringhofferova 436, Olešovice, 251 68 Kamenice

K zápisu vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz rodičů
 • Rodný list dítěte/dětí
 • Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Pokud by Vám termín zápisu nevyhovoval, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 323 673 121.

Těšíme se na Vás!


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • Vyučování ve školním roce 2021/2022 od 1. 9. 2021
 • I. pololetí končí 31. 1. 2022
 • II. pololetí končí 30. 6. 2022
 • Podzimní prázdniny 27. 10. – 29. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 • Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny 7. 2. – 13. 2. 2022
 • Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.Vážení rodiče,

Podle doporučení MŠMT a MZ musí školy velmi obezřetně postupovat při podezření na možnou nákazu COVIDEM – 19. To se týká především žáků, kteří vykazují známky jakékoli nemoci. Proto Vás žádáme, abyste do školy neposílali děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, kloubů a svalů, ztráta chuti a čichu apod.) více viz: Poučení dětí a rodičů o „covid-19“.

Podle doporučení MZ je nezbytné v takovém případě neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud lékař rozhodne, že se dítě může vrátit do školy, je nutné, aby dítě přineslo třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Stejný postup musíme aplikovat u dětí, které mají alergii. I v tomto případě žádáme rodiče o vyplnění čestného prohlášení.

Vzory čestných prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o alergii mého dítěte
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o návratu k pravidelné prezenční výuce

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že společně a ve zdraví tento školní rok zvládneme.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.
ORGANIZACE ZŠ OLEŠOVICE 2021/2022

(platná od 1.9.2021)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Markéta Tlučhořová, Dagmar Blínová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Hana Hůrková
 • Miroslava Šafaříková
 • Blanka Ševčíková

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • administrativní pracovník, účetní - Veronika Pešková
 • bezpečnostní pracovník - Dana Novotná
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Martina Cabrnochová
 • školník - Vladimír Hladík
   

Informace ke stažení:

PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Školní řád ZŠ Olešovice
Příloha 1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Organizační řád
Organizační schéma školy
Základní údaje o škole
Příloha 1: Seznam zaměstnanců školy
Příloha 2: Organizace školy, seznam tříd, žáků, třídních učitelů
Příloha 3: Organizace internátu, seznam výchovných skupin a žáků, vychovatelů

Vnitřní řád internátu
Příloha 1: Režim dne internátu
Příloha 7: Seznam vybavení a ošacení žáka před nástupem do internátu


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
Informace o systému společného vzdělávání
VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!