Skip directly to content

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Podle doporučení MŠMT a MZ musí školy velmi obezřetně postupovat při podezření na možnou nákazu COVIDEM – 19. To se týká především žáků, kteří vykazují známky jakékoli nemoci. Proto Vás žádáme, abyste do školy neposílali děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, kloubů a svalů, ztráta chuti a čichu apod.) více viz: Poučení dětí a rodičů o „covid-19“.

Podle doporučení MZ je nezbytné v takovém případě neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud lékař rozhodne, že se dítě může vrátit do školy, je nutné, aby dítě přineslo třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Stejný postup musíme aplikovat u dětí, které mají alergii. I v tomto případě žádáme rodiče o vyplnění čestného prohlášení.

Vzory čestných prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o alergii mého dítěte
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o návratu k pravidelné prezenční výuce

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že společně a ve zdraví tento školní rok zvládneme.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola vycházet z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, která hodnocení žáků základní školy v této mimořádné situaci nově upravuje.

Při hodnocení žáků základní školy platí paragraf 1 a 2 této vyhlášky.

Škola tedy bude při hodnocení vycházet:

 • a) z podkladů při hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 • b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 • c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Ing. Hana Smejkalová, ředitelka školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Vyučování ve školním roce 2020/2021 od 1. 9. 2020
 • I. pololetí do 28. 1. 2021
 • II. pololetí do 30. 6. 2021
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny 8. 3. – 14. 3. 2021
 • Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

(platná od 2. 9. 2019)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Petra Jansová, Mgr. Markéta Tlučhořová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Hana Hůrková
 • Dana Novotná
 • M. Šafaříková
 • B. Ševčíková

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Martina Cabrnochová
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - návrat do výuky (karanténa)
PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!