Skip directly to content

Školní rok 2019/2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče,

Od 11.3.2020 na základě nařízení ministerstva zdravotnictví bude celá škola, včetně internátu, jídelny a školních kroužků do odvolání uzavřena. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Pokud potřebují rodiče OČR, v případě zavření školy vydává dokument škola, ne lékař. Potvrdíme Vám ho ve škole od středy do pátku vždy od 8 do 13 hodin.

Hana Smejkalová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy probíhá v termínu 1. – 30. 4. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a ve zcela jiném režimu.

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

Podmínkou přijetí dítěte je vyplněná Přihláška k základnímu vzdělávání a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Tyto podepsané dokumenty zašlete do školy poštou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Pro další informace se můžete obrátit na ředitelku školy Hanu Smejkalovou tel. 731 415 507.ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 2. 9. 2019
 • I. pololetí končí 30. 1. 2020
 • II. pololetí končí 30. 6. 2020
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 • Jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2020

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

(platná od 2. 9. 2019)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Petra Jansová, Mgr. Markéta Tlučhořová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Dana Novotná
 • V.Šundová
 • R. Dobešová
 • M. Šafaříková
 • B. Ševčíková
 • Petra Jansová

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Marcela Nejedlá
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!